چراغ پروژکتوری ریلی COB

چراغ-پروژکتوری-ریلی

چراغ پروژکتوری ریلی COB

ردیفشرحتعداددرکارتنقیمت هر عدد(ریال)
1چراغ پروژکتوری ریلی COB داخلی 3 وات زاویه تابش 45 روشنایی 220 لومین آفتابی و مهتابی50220000
2چراغ پروژکتوری ریلی COB داخلی 6وات زاویه تابش 38 روشنایی 450 لومین آفتابی و مهتابی50340000
3چراغ پروژکتوری ریلی COB داخلی 9وات زاویه تابش 38 روشنایی 670 لومین آفتابی و مهتابی50440000
4چراغ پروژکتوری ریلی COB داخلی 16وات زاویه تابش 38 روشنایی 1200لومین آفتابی و مهتابی10820000
5چراغ پروژکتوری ریلی COB داخلی 30وات زاویه تابش 38 روشنایی 2100 لومین آفتابی و مهتابی101100000