چراغ پروژکتوری خورشیدی COB

چراغ-پروژکتوری

چراغ پروژکتوری خورشیدی COB

ردیف شرح تعداد در کارتن قیمت هر عدد(ریال)
1چراغ پروژکتوری خورشیدی COB داخلی 5 وات زاویه تابش 38 درجه روشنایی 350اومین آفتابی و مهتابی سایز 80*90*17020320000
2چراغ پروژکتوری خورشیدی COB داخلی 2*5 وات زاویه تابش 38 درجه روشنایی 700اومین آفتابی و مهتابی سایز 220*90*17010620000
3چراغ پروژکتوری خورشیدی COB داخلی3* 5 وات زاویه تابش 38 درجه روشنایی 1050اومین آفتابی و مهتابی سایز 300*90*17010870000