محصولات روشنایی SMD

SMD حروف ابتدای  Surface Mounted Device میباشد که نوعی تکنولوژی ساخت برای قطعاتی است که به صورت سطحی نصب می‌شوند.این قطعات آی سی هایی هستند با پایه های کوتاه وبسیارنزدیک که خود نیز کوتاه هستند