محصولات روشنایی COB

کلمه COB مخفف “Chips on Board” به معنی چیپ های الکترونیکی چسبیده شده بر روی برد های الکترونیکی است که بصورت واحد در کنار هم قرار گرفته شده اند. در این تکنولوژی جدید، تعدادی  LED بر روی یک ماجول در کنار هم به صورت فشرده سوار می شوند و هنگامی که روشن میشوند به صورت یک هسته ی فوق العاده نورانی و روشن دیده می شوند